GÓRA

Informcja dotycząca przetwarzania danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

 1. Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo Radosław Tafelski z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 21/48, 85-792 Bydgoszcz, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, pod numerem REGON: 340342042, NIP 554-256-04-07, zwane dalej "Redakcją strony o legendarnym statku Titanic".

 2. Inspektor Ochrony Danych
  Redakcja strony o legendarnym statku Titanic powołała Inspektora Ochrony Danych. Adres e-mail do kontaktu: dpo@webdirect.com.pl.

 3. Zbiory i kategorie danych osobowych
  Redakcja strony o legendarnym statku Titanic przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail.

 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Redakcję strony o legendarnym statku Titanic w następujących celach:
  1. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Redakcję strony o legendarnym statku Titanic (tworzenia zestawień, analiz i statystyk, udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  2. marketingu, w tym promocji produktów i usług świadczonych przez Redakcję strony o legendarnym statku Titanic, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  3. rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych (faktur) , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 5. Udostępnienie danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe co do zasadny nie są udostępniane przez Redakcję strony o legendarnym statku Titanic żadnym podmiotom, osobom trzecim oraz Odbiorcom Danych Osobowych.

 6. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG
  Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG.

 7. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Redakcję strony o legendarnym statku Titanic do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia lub przeniesienia danych do innego administratora. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 8. Przysługujące prawa
  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia i innych przepisów prawa oraz w związku z przetwarzaniem przez Redakcję strony o legendarnym statku Titanic Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7. cofnięcia zgody w przypadku, gdy Redakcja strony o legendarnym statku Titanic będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Pani/Panu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
  9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Prawo do bycia zapomnianym
  Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wycofana,
  3. zgłoszony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania) w celach marketingowych.
 10. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić osoby Pani/Panu znanej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

 11. Wymóg podania danych
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:
  1. oferowania produktów i świadczenia usług przez Redakcję strony o legendarnym statku Titanic, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oferowania produktów i świadczenia usług przez Redakcję strony o legendarnym statku Titanic,
  2. przesłanie zapytania, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie,
  3. marketingu oferowanych produktów i usług świadczonych przez Redakcję strony o legendarnym statku Titanic, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywana informacji o nowościach lub marketingu produktów i usług.
 12. Profilowanie
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość dostosowania zindywidualizowanej treści oraz przekazów reklamowych na stronach internetowych o legendarnym statku Titanic.